ინსტრუქციები

გასათვალისწინებელი საკითხები

 1. პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ მოქალაქეს (18+), რომელიც რეგისტრირებულია ბათუმში;
 2. შეგიძლია დაარეგისტრირო იდეა ან/და მისცე ხმა შენს რჩეულ იდეას/იდეებს.

პიროვნების რეგისტრაცია

იდეის რეგისტრაციისთვის ან/და ხმის მიცემისთვის აუცილებელია მოქალაქემ გაიაროს ერთჯერადი რეგისტრაცია

რეგისტრაციის პროცესი

 1. რეგისტრაცია შესაძლებელია გაიარო ონლაინ
 2. რეგისტრაცია ასევე შეგიძლია გაიარო ბათუმის მერიაში ან 14 სერვის ცენტრში (მერიის წარმომადგენლობა ბათუმის უბნებში, თან იქონიე ID ბარათი )
 3. რეგისტრაციის შედეგად მოქალაქეს სატელეფონო შეტყობინების სახით ეგზავნება მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითაც შესაძლებელი ხდება ონლაინ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge -ზე ავტორიზაციის გავლა, იდეის დარეგისტრირება ან/და რჩეული იდეისთვის ხმის მიცემა.

იდეების რეგისტრაცია

იდეის წარდგენა

ამ ეტაპზე იდეების მიღება დასრულებულია. იდეების მიღების შემდეგი ციკლი 2021 წელში გამოცხადდება.

იდეის წარდგენა ხდება ონლაინ ვებგვერდზე www.idea.batumi.ge სპეციალური ფორმის შევსებით

 • მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის ფარგლებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა შეუძლია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს.
 • თითოეულ მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია სამი იდეის დარეგისტრირება.
 • იდეის წარდგენა ხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარ დადგენილ ვადაში და ფორმატით.
 • მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია ელექტრონულად დაარეგისტრიროს საკუთარი იდეა ქ. ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონულ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge.
 • მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს ასევე შეუძლია საკუთარი იდეა დაარეგისტრიროს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრებში.

შენიშვნა: იდეის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრებში დარეგისტრირების შემთხვევაში, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრები ტვირთავენ მიღებულ საპროექტო განაცხადებს ქ. ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონულ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge .

 

იდეების ანალიზი

მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული იდეების ანალიზს ახორციელებს საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საკრებულო, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, დარგის სპეციალისტები და მოქალაქეები.

იდეების ანალიზი ხდება წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით:

 • იდეის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა ხორციელდებოდეს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;
 • იდეით გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა ექცეოდეს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში;
 • იდეის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ფარგლებში განსაზღვრულ პროექტის დაფინანსების მაქსიმალურ ოდენობას;
 • იმ შემთხვევაში, თუ იდეის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მოიცავს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, ქონება უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში.
 • იდეის ანალიზის პროცესში ასევე განისაზღვრება მოწოდებული იდეის განხორციელებადობა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში.
 • იდეა, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს არ გადადის ხმის მიცემის ეტაპზე და მიეთითება დეტალური მიზეზი, თუ რატომ არ იქნა შერჩეული აღნიშნული იდეა შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად.
 • განაცხადის ფორმა სრულყოფილად უნდა იყოს შევსებული;
 • იდეა უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას;
 • იდეა არ უნდა იყოს დაფინანსებული წინა წლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, არ უნდა იყოს სხვა პროექტის ანალოგიური ვერსია, ასევე არ უნდა არღვევდეს საავტორო უფლებებს.
 • ბიუჯეტის რელევანტურობა, პროექტის  განხორციელების   საორგანიზაციო-ადმინისტრაციული   მხარდაჭერის ხარჯები;
 • პროექტის განხორციელების შემდგომი საოპერაციო ხარჯების ოდენობა;
 • განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობის მუნიციპალურ პროგრამებთან კავშირი ან დუბლირება;
 • იდეის მიზნებისა და ამოცანების ქ. ბათუმის განვითარების სტრატეგიასთან შესაბამისობა;
 • იდეა, რომელიც არ შეესაბამება განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ვერ გადადის ხმის მიცემის ეტაპზე და მიეთითება დეტალური მიზეზი, თუ რატომ არ იქნა შერჩეული აღნიშნული იდეა შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად.

იდეების ანალიზის შედეგები თავსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE

გამარჯვებული იდეების გამოვლენა

 • გამარჯვებული იდეების გამოვლენა ხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE პირდაპირი ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე.
 • ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობს ის იდეები, რომელიც აკმაყოფილებს განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.
 • ხმის მიცემის პროცედურა მიმდინარეობს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში.
 • ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის უფლება გააჩნია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს რომლის ასაკი აღემატება 18 წელს.
 • ხმის მიცემის პროცესში მონაწილე მოქალაქეს უფლება აქვს ხმა მისცეს მხოლოდ ერთხელ სამ რჩეულ იდეას;
 • ხმის მიცემის პროცედურა ხორციელდება ელექტრონულად.
 • ხმის მისაცემად აუცილებელია პირველადი რეგისტრაციის გავლა და ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია, რისთვისაც გამოიყენება მოქალაქის პირადი ნომერი.
 • ის პირები, რომელთაც არ აქვთ ელექტრონულად ხმის მიცემის შესაძლებლობა, მიმართავენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციას ან სერვისცენტრებს, სადაც მათ მიეცემათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ ხმის მიცემის პროცედურაში.
 • საპროექტო განაცხადების რეიტინგის ფორმირება ხორციელდება ხმის მიცემის პროცედურის შედეგად მიღებული ხმების რაოდენობის შესაბამისად.
 • მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭო ადასტურებს ხმის მიცემის პროცედურის შედეგებს.

იდეები, რომლებიც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვებენ საუკეთესო შედეგებს რიგითობის მიხედვით, მონაწილეობითი ბიუჯეტისათვის განსაზღვრული თანხის ფარგლებში ასახული იქნება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე საუკეთესო შედეგად ჩაითვლება პროექტი, რომელიც დააგროვებს ხმის მიცემაში მონაწილე მოქალაქეების არანაკლებ 10% ხმას.

იხილეთ იდეის განაცხადის ფორმა