ინსტრუქციები

საიტზე რეგისტრაცია

არსებობს საიტზე რეგისტრაციის ორი ვარიანტი:

პირველი ვარიანტი: ახალი პირადობის მოწმობით რეგისტრაციისთვის უნდა გქონდეთ: ახალი პირადობის მოწმობა; 4 ციფრისგან შემდგარი პინ-კოდი, რომელიც გადმოგეცემათ მოწმობის აღებისას დალუქულ კონვერტში (ყურადღებით მოეპყარით ამ ინფორმაციას. თუ დაკარგავთ ან ვერ გაიხსენებთ დალუქულ კონვერტში მოცემულ ცნობებს, მოგიწევთ ახალი ბარათის აღება) და ბარათის წამკითხველი. ბარათის წამკითხველი მოწყობილობის შეძენა შესაძლებელია იუსტიციის სახლებში.

მეორე ვარიანტი: ახალი პირადობისა და წამკითხველის გარეშე პორტალზე დარეგისტრირება შესაძლებელია სახელისა და პაროლის გამოყენებით. ამისთვის უნდა გაიაროთ ერთჯერადი რეგისტრაცია ქალაქ ბათუმის მერიის მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრებში (იხ. კონტაქტი), რის შემდეგაც შეძლებთ შესვლას საიტზე (მაგ.: როგორც შედიხართ თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე).

პირადი ნომრისა და პაროლის შეყვანით შემდგომ შეძლებთ ვებ-გვერდზე ავტორიზაციას.

საპროექტო განაცხადის დამატება

საპროექტო განაცხადის დასამატებლად აირჩიეთ ის კატეგორია, რომელსაც შეესაბამება თქვენი პროექტი. მიუთითეთ სასურველი სახელწოდება და პროექტის აღწერა. შეგიძლიათ ატვირთოთ ფოტო ან სხვა ფაილი, რომელიც აისახება IDEA.BATUMI.GE-ის გვერდზე და მოქალაქეებს დაეხმარება თქვენი პროექტის უკეთ გაცნობაში. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებით სარგებლობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ნებისმიერი სრულწლოვანი მოქალაქე.

ხმის მიცემა

საპროექტო განაცხადები, რომლებზეც ხმის მიცემა აქტიურია, შეგიძლიათ ნახოთ პროექტების გვერდზე, ან ღილაკ „მიეცი ხმა“-ზე გადასვლით. შეგიძლიათ საპროექტო განაცხადი აირჩიოთ სასურველი კატეგორიიდან, გაეცნოთ პროექტის სახელწოდებას, აღწერას და დააფიქსიროთ თქვენი ხმა, რომელიც შემდგომ აისახება საჯარო გვერდზე. ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ნებისმიერი სრულწლოვანი მოქალაქე.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შინაარსი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ფარგლებში მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების არეალი უნდა ექცეოდეს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მიზნად ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას, წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ საკუთრებას და არ იწვევდეს მოვლა-პატრონობის მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯებს.

მონაწილეობითი ბიუჯეტის შედგენის პროცესი და პროცედურები

I. საპროექტო განაცხადების წარდგენა

• მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის ფარგლებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა შეუძლია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს.
• თითოეულ მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია მხოლოდ ერთი საპროექტო განაცხადის დარეგისტრირება.
• საპროექტო განაცხადების წარდგენა ხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარ დადგენილ ვადაში და ფორმატით.
• მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია ელექტრონულად დაარეგისტრიროს საკუთარი საპროექტო განაცხადი ქ. ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონულ პლატფორმაში.
• მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს ასევე შეუძლია საკუთარი საპროექტო განაცხადი დაარეგისტრიროს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრებში.
შენიშვნა: საპროექტო განაცხადის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრებში დარეგისტრირების შემთხვევაში, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრები ტვირთავენ მიღებულ საპროექტო განაცხადებს ქ. ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონულ პლატფორმაში.

II. მოწოდებული იდეების პირველადი ანალიზი

• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მოქალაქეთა ან/და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ მოწოდებული საპროექტო განაცხადების პირველად ანალიზს.
• საპროექტო განაცხადების პირველადი ანალიზის მიზანია საპროექტო განაცხადების აუცილებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა:
• საპროექტო განაცხადის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა ხორციელდებოდეს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;
• საპროექტო განაცხადით გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა ექცეოდეს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში;
• „საპროექტო განაცხადის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ფარგლებში განსაზღვრულ პროექტის დაფინანსების მაქსიმალურ ოდენობას;
• იმ შემთხვევაში, თუ საპროექტო განაცხადის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მოიცავს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, ქონება უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში.
• საპროექტო განაცხადების პირველადი ანალიზის პროცესში ასევე განისაზღვრება მოწოდებული საპროექტო განაცხადების განხორციელებადობა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში.
• საპროექტო განაცხადების პირველადი ანალიზის შედეგები თავსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE
• ყველას აქვს შესაძლებლობა მიაწოდოს მუნიციპალიტეტს საკუთარი შენიშვნები საპროექტო განაცხადების პირველადი ანალიზის შედეგებთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE
• საპროექტო განაცხადები, რომლებიც აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს და განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობა განხორციელებადია მომდევნო წლის განმავლობაში, მიზანშეწონილობის შეფასების მიზნით, გადაეცემა მერის მრჩეველთა საბჭოს.
• საპროექტო განაცხადი, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს - გამოირიცხება და მიეთითება დეტალური მიზეზი, თუ რატომ არ იქნა შერჩეული აღნიშნული პროექტი შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად.

III. საპროექტო განაცხადების საბოლოო ანალიზი

• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭო მერიის შესაბამისი სამსახურებთან თანამშრომლობით ახდენს პროექტების საბოლოო ანალიზს და გამოავლენს საუკეთესო განაცხადებს საჯარო ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
• საჯარო ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად შერჩეული განცხადების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ათ პროექტს.
• საპროექტო განაცხადები საქმიანობის არსიდან გამომდინარე ჯგუფდება თემატური ჯგუფების მიხედვით.
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭო საპროექტო განაცხადების შესაბამისი თემატური ჯგუფების განხილვას ახორციელებს შესაბამისი დარგის ექსპერტების ჩართულობით.
• საპროექტო განაცხადების თემატური ჯგუფების განხილვისას და საპროექტო განაცხადების შერჩევისას ყურადღება ექცევა შემდეგ გარემოებებს:
• პროექტის განხორციელების შემდგომი საოპერაციო ხარჯების ოდენობა;
• პროექტის შედეგის გრძელვადიანი ეფექტი;
• საპროექტო განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობის მუნიციპალურ პროგრამებთან კავშირი ან დუბლირება;
• საპროექტო განაცხადით გათვალისწინებულ საქმიანობის გენდერული ასპექტი.
• საპროექტო განაცხადის მიზნისა და ამოცანების ქ. ბათუმის განვითარების სტრატეგიასთან შესაბამისობა;
• პროექტში ჩართული ან/და პროექტის შედეგებით მოსარგებლე ადამიანების რაოდენობა;
• პროექტის განხორციელების საორგანიზაციო-ადმინისტრაციული მხარდაჭერის ხარჯები;
• პროექტის განხორციელების გეოგრაფიული არეალი.
• საპროექტო განაცხადების საბოლოო ანალიზის პროცესში შესაძლებელია მსგავსი პროექტების კომბინირება და იდეების შევსება.
• მრჩეველთა საბჭოს მიერ საპროექტო განაცხადების შერჩევა ხდება რეიტინგული ღია კენჭისყრით. კენჭისყრა ჩაითვლება ჩატარებულად, თუ მასში მონაწილოებას იღებს მრჩეველთა საბჭოს დამსწრე წევრთა 50%-ზე მეტი.
• პირველი 10 საპროექტო განაცხადი, რომელიც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვებს ყველაზე მეტ ხმას, რეკომენდირებული იქნება საჯარო ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
• მრჩეველთა საბჭოს მიერ შერჩეული საპროექტო განაცხადები თავსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE შესაბამის ბლოკში და მონაწილეობს საჯარო ხმის მიცემის პროცედურაში.
• ის საპროექტო განაცხადები, რომელთა შერჩევაც არ მოხდა საჯარო ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად, ასევე თავსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE შესაბამის ბლოკში, სადაც მიეთითება დეტალური მიზეზი, თუ რატომ არ იქნა შერჩეული აღნიშნული პროექტი ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.

IV. საუკეთესო საპროექტო განაცხადების გამოვლენა

• საუკეთესო საპროექტო განაცხადების გამოვლენა ხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE პირდაპირი ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე.
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პლატფორმაზე - IDEA.BATUMI.GE ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებით შერჩეული არაუმეტეს ათი პროექტი.
• ხმის მიცემის პროცედურა მიმდინარეობს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში.
• ხმის მიცემის პროცესის ზედამხედველობას ახორციელებს, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭო.
• ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის უფლება გააჩნია ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს რომლის ასაკი აღემატება 18 წელს.
• ხმის მიცემის პროცესში მონაწილე მოქალაქეს უფლება აქვს ხმა მისცეს მხოლოდ ერთხელ სამ რჩეულ პროექტს.
• ხმის მიცემის პროცედურა ხორციელდება ელექტრონულად.
• ხმის მიცემის პროცედურაში მოქალაქის იდენტიფიკატორად გამოიყენება მოქალაქის პირადი ნომერი.
• ის პირები, რომელთაც არ აქვთ ელექტრონულად ხმის მიცემის შესაძლებლობა, მიმართავენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციას ან სერვისცენტრებს, სადაც მათ მიეცემათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ ხმის მიცემის პროცედურაში.

V. ხმის მიცემის შედეგების განსაზღვრა

• საპროექტო განაცხადების რეიტინგის ფორმირება ხორციელდება ხმის მიცემის პროცედურის შედეგად მიღებული ხმების რაოდენობის შესაბამისად.
• ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო წარუდგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს საპროექტო განაცხადების ხმის მიცემის პროცედურის შედეგებს. პროექტის მინიმალური ხმის რაოდენობა ბათუმში რეგისტრირებული მოსახლეობის 0,5 % -ია რაც შეადგენს დაახლოებით 700 ხმას .
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭო ადასტურებს ხმის მიცემის პროცედურის შედეგებს.

VI. განსახორციელებელი საპროექტო განაცხადების განსაზღვრა

• პირველი სამი საპროექტო განაცხადი, რომელმაც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა აისახება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მომდევნო წლის ბიუჯეტში და ექვემდებარება დაფინანსებას.
• იმ შემთხვევაში, თუ დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების საერთო ბიუჯეტი, ნაკლებია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტებისთვის წინასწარ განსაზღვრულ საერთო ბიუჯეტზე, მაშინ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი დამატებით აფინანსებს მომდევნო საუკეთესო საპროექტო განაცხადს, თუ ის შეესაბამება დარჩენილ ბიუჯეტს.


რეგისტრაციის შედეგად მოქალაქეს ენიჭება მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითაც შესაძლებელი ხდება ონლაინ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge -ზე ავტორიზაციის გავლა, იდეის დარეგისტრირება ან/და რჩეული იდეისთვის ხმის მიცემა.

იხილეთ საპროექტო განაცხადის ფორმა