იდეის ნომერი: 20120
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: marieta surmanidze
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-21
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-09-21
ბიუჯეტი: 100
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

სანაგვე ურნა

500

500

დამატებით ფაილები

ქალაქის სისუფთავე

პროექტის მიზანი:
ბათუმის ქალაქებში და ბულვარში ყველა კუთხეში აუცილებელია სანაგვე ურნა რათა ადამიანმა დამაგვის ჩაყრა მოახერხოს.ასევე ზღვის პირის ადგილებშიც უნდა იყოს სანაგვე ურნა.დავიცვათ სისუფთავე
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ყველა ქალას სჭირდება სისუფთავე ეს აუცილებელია.უნდა აიკრძალოს ნაგვის ძირს დაყრა.
მოსალოდნელი შედეგი:
უნდა დაჯარიმდეს ის ადამინი ვინც ნაგავს ძირს დაყრის.100ლარით
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ განაცხადი სრულყოფილად არ არის შევსებული. აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნებს - „განაცხადის ფორმა სრულყოფილად უნდა იყოს შევსებული“. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო