იდეის ნომერი: 20124
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: შაქრო ბათნიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2019-06-10
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-06-10
ბიუჯეტი: 23682
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

200-იანი გოფრირებული მილი

390

15

წვრილი ხრეშ-მასალა

17

40

სილა ხრეშოვანი

135

42

ბეტონის ღარების მოწყობა

390

20

საკანალიზაციო დეტალების მოწყობა

50

5

საკანალიზაციო ჭების მოწყობა ყოველ 50 მეტრში

8

320

ექკავატორი

1

4000

შრომითი ანაზღაურება

4

500

ფრ.ხალვაშის მე-9 შესახვევში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

პროექტის მიზანი:
ფრ.ხალვაშის გამზირი მე-9 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
100-მდე ოჯახს არ გააჩნია საკნალიზაციო სისტემა.
მოსალოდნელი შედეგი:
მოსახლეობისთვის შეიქმნება საცხოვრისი პირობები და მოისპობა ანტისანიტარია.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო