იდეის ნომერი: 20161
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: პაატა ურიადმყოფელი
განხორციელების ვადა (დან): 2021-02-02
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-12-04
ბიუჯეტი: 213030

ქართული ჭიდაობის აკადემია

პროექტის მიზანი:
მომავალი თაობების სწორად აღზრდისათვის აუცილებელია ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ინტელექტუალურ განათლებასთან ერთად იქნება შედეგის მომტანი. ქართული ჭიდაობა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურია. ის უფრო გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ვიდრე საქართველოს ზღვისპირეთში. ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაციისათვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია „ქართული ჭიდაობის აკადემია“ ჩამოყალიბება ბათუმში. ამ მხრივ ბათუმის პირობები ძალიან ხელსაყრელია სხვადასხვა მიზეზების გამო: ბათუმი არის ევროპის სპორტული ქალაქი, განვითარებულია როგორც საერთაშორისო. ისე შიდა ტურიზმი, ბათუმში არსებობს ქართული ჭიდაობის სექციები და ასევე მოქმედებს ქართული ჭიდაობის მზრუნველთა საბჭო. ეს წინაპირობები კარგ საფუძველს იძლევა, რომ იდეაში არსებული „ჭიდაობის აკადემია“ ჩამოყალიბდეს და მიიღოს მსურველები.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
1. „ქართული ჭიდაობის აკადემია“ არსი „ქართული ჭიდაობის აკადემია“ დაფუძნდება ქალაქ ბათუმში. მასში გაწევრიანება შეეძლება 8-15 წლის ასაკის ბავშვებს. გარდა უშუალო სპორტული საქმიანობისა აკადემის ჩამოყალიბების იდეაა მოზარდს გამოუმუშავოს საკუთარი ერისა და ქვეყნის პატივისცემა, ლოგიკური უნარებიო, რაც აუცილებელია სპორტული წარმატებების მიღწევისათვის. თავდაპირველ ეტაპზე ივარაუდება, რომ მიიღება 100 მოსწავლე, რომელიც დაყოფილი იქნება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, შესაბამისად 5 ჯგუფად. აკადემიას მოემსახურება ქართული ჭიდაობის მწვრთნელები, საგნობრივი პედაგოგები, ექთანი, დამლაგებელი, მანდატური, აკედემის მდივანი. სკოლა წარმართავს საგნობრივ მეცადინეობებს, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვის, როგორც მამულიშვილის ჩამოყალიბებას. 2. „ჭიდაობის აკადემია“ ფუნქციონირება სკოლაში მიიღებიან 8-15 წლის ასაკის ბავშვები. სწავლება და მეცადინეობები განხორციელდება კვირაში სამი დღის განმავლობაში. საჯარო სკოლისაგან თავისუფალ დროს. მეცადინეობის პირველი ნაწილი - 2 საათი დაეთმობა ქართულ ჭიდაობასა ფიზიკური მომზადებაში დახელოვნებას. მეცადინეობები წარიმართება წინასწარ შედგენილი განრიგის მიხედვით, მეცადინეობები ჩატარდება ბათუმის ბულვარში სპეციალურად ქართული ჭიდაობის დარბაზში სადაც დარბაზსს აქვს ოთახები სასწავლო პროცესისათვის. სპორტული მეცადინეობის შემდეგ, ბავშვები ისადილებენ ქართული ჭიდაობის დარბაზში სადაც აქვს სპეციალური ოთახი საკვები ობიექტისთვის, რომელთანაც დაიდება ხელშეკრულება, სადილის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, მენიუ წინასწარ იქნება შეთანხმებული ბავშვის მშობელთან (მეურვესთან). სადილის შემდეგ, ჩატარდება თეორიული მეცადინეობები საქართველოს ისტორიაში, სპორტის ისტორიაში, ლიტერატურაში, ესთეტიკასა და რელიგიაში, უცხო ენებში, ლოგიკასა და კომუნიკაციაში. ყოველდღიურად არა უმეტეს 2 საათისა - დღეში 2 დისციპლინა. კვირაში 3 შეხვედრა.
მოსალოდნელი შედეგი:
1) 100 ჯამრთელი ბავშვი 2) 100 დაპურებული ბავშვი 3) 100 სპორტსმენი ბავშვი 4) 100 მომავალი ჯამრთელი პატრიოტი ჯარისკაცი 5) 100 მომავალი ჯამრთელი თაობა 6) 100 განათლებული ბავშვი 7) სამაგალითო მთელ საქართველოში 8) შესაძლებელია ქართული ჭიდაობის აკადემიამ საფუძველი ჩაუყაროს ბათუმში, სპორტის აკადემიის აღმშენებლობას . 9) პოპულარიზაციას გაუწევს ქართულ ჭიდაობას. 10) საფუძველი ჩაეყება ქართული ჭიდაობის აღზევებას
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „დ.გ.“ პუნქტი - პროექტის განხორციელება დაკავშირებულია შემდგომ საოპერაციო ხარჯებთან

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო