იდეის ნომერი: 20185
სტატუსი: გამარჯვებული
ხმების რაოდენობა:453
ავტორი: ნატალია გალოგრე
განხორციელების ვადა (დან): 2021-02-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-06-30
ბიუჯეტი: 34000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

სივრცის იჯარა

1

3000

თეატრალური განათება

4

500

პროფესიონალური ვიდეო კამერა

1

3500

სპექტაკლის დეკორაციისთვის საჭირო მასალები

1

5000

სასტუმრო (მოწვეულ ტრენერთა განავსება)

10

70

პოლიგრაფიული ხარჯი

1

3000

ტრანსპორტით მომსახურება

10

50

მასტერკლასების ტრენერთა მომსახურება

4

300

რეჟისორის მომსახურება

1

3500

სცენოგრაფის მომსახურება

1

1000

კოორდინატორის მომსახურება

2

500

სპექტაკლისთვის მუსიკის სტუდიური ჩაწერა

5

200

ვოკალის პედაგოგი მომსახურება

1

1500

ქორეოგრაფი მომსახურება

1

1500

გახმოვანება

1

500

სცენის მემანქანის მომსახურება

2

200

ჟესტური ენის თარჯიმანის მომსახურება

1

1500

სპექტაკლისთვის საჭირო კოსტუმებით მომსახურება

12

200

საკანცელარიო ნივთები

10

20

ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი

პროექტის მიზანი:
პროექტის –" ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი "მთავარი მიზანია ახალგაზრდების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ჩართულობის გაზრდა კულტურულ პროცესებში, კერძოდ თანამედროვე თეატრისა და კინოს მიმართულებით. ბათუმის, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისა და ინკლუზიური მიდგომების ინოვაციური გზებით დანერგვის ინიციატორი ქალაქის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა რეგიონისა და ქვეყნის მასშტაბით.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
პროექტი –„ ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი “ – გულისხმობს თანმედროვე თეატრალური და კინო ხელოვნების გაცნობას ახალგაზრდებისთვის, მათშორის შეზღდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროექტის საორგანზაციო ჯგუფი 30–მდე ახალგაზრდას მასტერკლასებისა და სასწავლო ვიზიტების საშუალებით გააცნობს თეატრალურ კულტურას, ახალგაზრდები უშუალოდ თეატრის ბაზაზე გაეცნობიან სადადგმო პროცესებს, თეატრის პერსონალთან ერთად ჩაერთვებიან პრაქტიკულ სამუშაოებში, პროფესიონალ რეჟისორის ხელმძღვანელობით შექმნიან სპექტაკლს. ყოველივე ეს კი ხელს შეუწყობს კულტურის სფეროში ინკლუზიური მიდგომების დანერგვას და შემომქედებით სივრცეებს გახდის უფრო მეტად მრავალფეროვანს. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები, თეოირულ ცოდნას/გამოცდილების გაზიარებას შეძლებენ თანამედროვე ცნობადი ხელოვნაებისგან, რომლებიც მასტერკლასების ჩატარებასთან ერთად ხელს შეუწყობენ მათი მოტივაციის ამაღლებას შემოქმედებით პროცესში უშალოდ ჩართვის კუთხით. ყოველივე ეს კი გამოიხატება პროექტის ფარგლებში დადგმულ სპექტაკლში მონაწილეობაში. პროექტის "ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი" ფარგლებში თეატრალურ კულტურასთან ერთად პროექტის ბენეფიციარები გაეცნობიან კინო ხელოვნებას, რომელიც არაფორმალური განათლების მეთოდით თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღებას გულისხმობს. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები აღნიშნულ პროექტის ფარგლებში ითამაშებენ სპექტაკლს და გადაიღებენ მოკლემეტრაჟიან ფილმს.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის "ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი " განხორციელების შედეგად ბათუმში მცხოვრებ 30–მდე ახლაგაზრდას, მათშორის შეზღუდული შესაძებლობის მქონე პირებს, აქვს ინფროამცია თანამედროვე თეატრისა და კინო ხელოვნების მიმართულებით როგორ იქმნება შემოქმედებითი პროდუქტი. ისინი არიან უფრო ახლოს და უშუალოდ ჩართულები კულტურულ პროცესებში. 30–მდე ახალგაზრდა აძლევს მოტივაციას სხვა ახალგაზრდებს თავიანთ შემოქმედებით ნიჭი/უნარები წარმოაჩინონ და იყვნენ აქტიურები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ასევე, პროექტის განხორციელების შედეგად ამაღლდება საზოგადოებრივი ცნობიერება შეზღდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, რაც განპირობებული იქნება პროექტის ფარგლებში შექმნილი სპექტაკლის ნახვით.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო