იდეის ნომერი: 20222
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ჯაბა მამულაიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2023-03-12
განხორციელების ვადა (მდე): 2023-12-12
ბიუჯეტი: 1000000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

კონკურსი

1

40000

{

გუნდების დაფინანსება

12

40000

{

ღონისძიებების დაფინანსება

12

40000

დამატებით ფაილები

ბავშვთა შემოქმედებითი კოლექტივების აღლუმები

პროექტის მიზანი:
ბათუმის კულტურულ-ეკონომიკური განვითარება.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
საჭიროა ჩატარდეს კონკურსი და ჩამოყალიბდეს 12 შემოქმედებითი გუნდი რომელიც მოიძიებს ბათუმის სკოლებში დაახლოებით 100-მდე ბავშვს და მოამზადებს გარკვეულ პროგრამებს და მოაწყობს აღლუმს ბათუმის ქუჩებში. ბათუმშიც უნდა გამოუყოს 12 მოსახერხებელი ლოკაცია სადაც ეს აღლუმები ჩატარდება მთელი წლის განმავლობაში მოანვლეობით. ასე რომ, თითოეულ გუნდს შეეძლება ყველგან ანახოს თავისი პროგრამა. საჭიროა დაფინანსდეს კონკურსი, გუნდები და ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
ამით გაიზრდება ბათუმის ტურისტული მიმზიდველობა, განვითარდება სამკერვალო თუ საკონდიტრო წარმოება. ექნება კიდევ სხვა დადებითი შედეგებიც (ბავშვების განათლების დონის ამაღლება, სხვა წარმოებების თუ სავაჭრო ობიექტების განვითარება და სხვა).
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ იდეა საჭიროებდა დეტალიზაციას. შესაბამისი კომუნიკაცია განხორციელდა იდეის ავტორთან და მიეცა რეკომენდაცია მოეხდინა პროექტის დახვეწა და წარმოედგინა დაზუსტებული ვერსია დებულებით გათვალისწინებული ვადის ფარგლებში (არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 24 იანვრისა). იდეის ავტორმა ვერ მოახდინა იდეის დეტალიზაცია წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში. შესაბამისად, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას -" განაცხადის ფორმა სრუყლყოფგილად უნდა იყოს შევსებული". აქედან გამომდინარე, იდეის ავტორთან შეთანხმებით და მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის. ამსათანავე, იდეის ავტორს მიეცა რეკომენდაცია იდეის დაკორექტირების შემდგომ, სურვილის შემთხვევაში, მონაწილეობა მიიღოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის ქვეპროგრამის "კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო