მერიის კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა საკითხები

#20133 არტ, მუს თერაპია და ინკლუზიური სპორტი შშმ პირების ცხოვრებაში

1. შშმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის ხელის შეწყობა; 2. საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობის ამაღლება; 3. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 4. თვითრწმენის და მოტივაციის ამაღლება; 5. სამომავლო დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარება; 6. საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა ფართო საზოგადოების წინაშე; 7. მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის განვითარება; 8. ფანტაზიის უნარის განვითარება; 9. უცხოელი ტურისტების დაინტერესება; 10. ადგილობრივი კულტურის გაცნობა; 11. ფსიქოლოგიის მართვა.

მერი ჩიმაკაძე
2021-09-26